Historik 

En lördag 1828 stod kusken Jöns Lundgren först i kön för att sätta in två riksdaler banco i en nyöppnad sparbank. Bakom sig hade han ytterligare 44 personer. En vecka senare beviljades det första lånet och Kronobergs läns Sparbanks historia tog sin början. Detta hände i Växjö där landshövdingen, greve Carl Mörner, hade tagit initiativet till den nya banken. Syftet var att “af mindre bemedlade personer af begge könen emottaga smärre summor och dem till deras nytta förkofra genom beräkning af ränta och densammas läggande wid hwarje års slut till capitalet”. Detta kapital kom att användas till att bygga både boningshus och lador.  
 
När människor började verka över större områden slogs de små lokala sparbankerna samman för att möta nya tiders krav och för att främja sparsamhet och utveckling i ett större perspektiv. Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank AB, bildades 1992 och ägs till en del av elva regionala Sparbanksstiftelser. En av dessa är Sparbanksstiftelsen Kronan, som är en direkt utveckling av den bank där Jöns Lundgren en gång placerade sina två riksdaler banco. 
 

Bakgrund 

Sparbanksstiftelsen Kronan har sina rötter i Sparbanken Kronan. Stiftelserna kom till för att sparbankerna skulle kunna gå samman och bilda Sparbanken Sverige AB. 
 
När Sparbanksstiftelsen Kronan grundades den 1 november 1991 tog den över två av Sparbanken Kronans viktigaste roller: dels som främjare av sparsamhet, dels som ekonomisk motor för regionens utveckling. När Sparbanken Kronan 1992 gick upp i Sparbanken Sverige AB, erhöll Sparbanksstiftelsen Kronan ett antal stamaktier. Stiftelserna skulle vara en stabil och trygg ägarbas i banken. Avkastningen på aktierna skulle användas till olika samhällsutvecklande projekt i de regioner där stiftelsen var verksam.
 

Senare års händelser

2008 drabbades Swedbank hårt av den bankkris som startade med Lehman & Brothers konkurs i USA. För att stödja banken i efterföljande emissioner pantsatte Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag, som förvaltade större delen av stiftelsernas aktier, sitt innehav i Swedbank. Lån togs bland annat i Folksam.
När sedan aktievärdet i början av 2009 sjönk kraftigt och blev lägre än pantsättningsbeloppet krävde långivarna in panten. Detta resulterade i att stiftelserna förlorade större delen av sitt kapital. Sparbanksstiftelsen Kronan hade dock behållit knappt hälften av sitt aktieinnehav i egen förvaltning. 
Även Sparbanksstiftelsen Alfa hade haft samma lyckosamma sätt hantera sitt aktieinnehav. Detta resulterade i att dessa båda stiftelser kunde fortsätta sin verksamhet om än i mindre skala än tidigare. Konsolidering av kapital och inköp av nya aktier är dock nödvändig innan bidragsverksamheten kan komma i gång i större skala.
 
Sparbanksakademin som bildades 1964 är ett gemensamt forum för Swedbank, sparbankerna och stiftelserna. Akademin har gett ut många skrifter som behandlar sparbankssfärens historia och nutid.